Giá đất khu Huy Hoàng

A22 8x20m 155tr, d25m th, Dong Nam

A3 8x20m 82tr, d12m, Tay Nam

A31 8x20m 67tr, goc 2mt, d12m

A38 7.75x20m 78tr, goc 2mt, d12m

A5 7.75x20m 82tr, d12m, Tay Nam

A61 8x20m 83tr

B14 8x28m 65tr

B30 dt 8x20m 80tr

B31 8x20m 80tr

B44.B45 16x20m 65tr, d12m

B46 8x20m 100tr, d12m, goc 2mt

B49 8×20m 90tr

B49 8x20m 90tr, d12m

B59 8x20m 87tr, d12m, Tay Bac

B83 8x20m 90tr

B88 8x20m 87tr, d12m

B93 8x20m 230tr, d40m tvb, goc 2mt

B97 8x20m 200tr, d40m tvb

C31 5x22m 165tr, d25m th, Tay Bac

C46 5x20m 73tr, d12m

D1.D2 16x20m 190tr, d25m th

D31.D32 18x20m 260tr, d40m tvb, goc 2mt (347.5m2)

E11 5x20m 92tr, d12m

E13 5x20m 86tr

E23.E24 12x21.5m 200tr, d20m lhm

E51.H25 5x20m 85tr

E52 5x20m 83tr, d12m, Tay Bac

E68 5x20.5m 129tr, d20m lhm

E86 5x21.5m 140tr, d20m lhm, Dong Nam

F1 5x20m 160tr

F111 5x24m 120tr, mt dvc

F127 5x22m 135tr, mt dvc

F133.F134 10x20.5m 130tr, mt dvc

F37 dt: 171.8m2 105tr, goc 2mt

F4 5x20m 140tr, d20m nts

F5 5x20m 146tr, d20m nts

F6 5x20m 146tr, d20m nts

F7 5x20m 146tr, d20m nts

H3 5x20m 85tr, d12m, Tay Bac

H4 5x20m 85tr, d12m, Tay Bac

H47 5x20m 125tr

H8 5x20m 86tr, d12m

I4 8x20m 93.5tr, d12m

I44 8x20m 77tr, d12m, Tay Bac

I45 8x28m 65tr, d12m

I6 8x20m 98tr

I9 8x20mczcb 88tr, d12m, goc 2mt

J17 15x20m 90tr, d12m, Dong Nam

J18 15x20m 88tr, d12m, goc 2mt

J24.4 6×20.67m 71.5tr

J26 15x20m 86tr, d12m, goc 2mt

K18 8x20m 74tr, d12m

K19 8x20m 70tr, d12m

K20 8x20m 85tr, d12m

K27 8x20m 137tr

K43 8x20m 100tr, d12m

K49 10x15m 98tr

K6 8x20m 145tr

L11 15x20m 115tr, mts cu

L25 15x20m 78tr

M4 8x20m 145tr, d20m nvk

M40 8x20m 96tr, d12m

M40 8x20m 98tr

M43 8x20m 95tr, d12m

M43 8x20m 97tr

M50 8x20m 144tr, d20m nts, Dong Nam

N12 15.5x20m 108tr, d20m, mt song cu

O15 8x20m 79tr, d12m

O30 8x20m 130tr, d20m

O4 8x20m 95tr, d12m

O40 8x20m 85tr, d12m, Tay Bac

O42 8x20m 82tr, d12m, Tay Bac

O43 8x20m 70tr, d12m

O5 8x20m 95tr

O54 10.5x28m 67tr, d12m

O59 8x20m 80tr, d12m, Tay Nam, ddcv

O84 8x20m 140tr, d20m nts

O85.O86 16x20m 200tr, d20m nts, goc 2mt

P1 15.5x20m 133tr, d20m, goc 2mt

P13 15x20m 130tr, d20m nts

P16 15x20m 149tr, d20m, goc 2mt

P37 15x20m 99tr, d20m

P4 15x20m 85tr, d12m

P41 80tr

P5 15x20m 85tr, d12m

Q15 15x20m 80tr, d12m, goc 2mt

R4 8x20m 140tr, d20m nvk

S18 8x18m 128tr, d20m dnm, Tay Bac

S25 8x20m 85tr, d12m

S29 8x20m 63tr

S34 8x18m 90tr, d12m, goc 2mt, Dong Nam

S43 8x20m 140tr, d20m nvk

S60 8x18m 98tr, d16m pbv, Dong Nam

S62 8x18m 95tr, d16m pbv, Dong Nam

S65 8x18m 95tr, d16m pbv, Dong Nam

T6 8x20m 84.5tr, d12m

T7 8x20m 85tr, d12m

T8 8x20m 85tr, d12m

V1.1 19x20m 158tr, d20m, Dong Bac

V2.17 16x20m 230tr, d60m, mt song

V2.2 16x20m 106tr, d20m, Dong Bac

X1.16 7x15.5m 100tr

 

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay